Att vara olika – är roligt!

Förskolan har många uppdrag. Den ska bland annat hjälpa eleverna att utvecklas som personer.

I läroplanen för förskolan står bland annat följande:

Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

Handledningen är tänkt för alla förskolebarn, oavsett funktionsförmåga. Den bygger på Barnkonventionens grundprinciper och målet är att alla barn ska få kunskap om sina rättigheter. Barnen ska få förståelse för att alla människor är lika värda och att man ska respektera varandras likheter och olikheter.

Att vara olika – är roligt består av fem delar med olika teman. Dessa teman är Mångfald, Tillgänglighet, Delaktighet, Inflytande och Allas lika värde. Barnen får lyssna till fem berättelser och därefter diskutera, reflektera och arbeta med olika uppgifter som är kopplade till dessa berättelser.

Miljömärkt bok
Författare: Gudrún Lárusdóttir Blöndal
Illustratör: 

Färg: Fyrfärg
Antal sidor: 48
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad
Isbn: 978-91-87701-63-4
F-pris: 250,00 kr