Medveten matte

  • Bedömningsstöd för högstadiet
  • Bedömda elevexempel
  • Anpassade problemlösningar
  • Lektionsupplägg - handledning
  • Diagnoser

Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.

Medveten Matte är länken mellan läroplanens krav och det praktiska arbetet i klassrummet. Det är ett systematiskt material som du använder innan eleverna arbetar med sin mattebok. Tanken är att eleverna ska vara medvetna om sitt träningsbehov. Alla ska inte träna på allt, utan varje elev ska välja den träning de behöver. Eleverna får feedback medan arbetet pågår, och inte i efterhand när det är för sent.

Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever.

De tio stegen i arbetsgången är:

1.    Problemlösning 1
2.    Genomgång
3.    Bedömningsträning i grupp
4.    Självbedömning
5.   Problemlösning 2
6.    Förtest
7.    Framåtsyftande planering
8.    Individuell träning
9.    Diagnos
10.  Slutbedömning

Klicka på den bok du vill ha mer information om.