Framsteg i matematiken

  •  Mycket långsam progression
  • Färdighetsträning - ett område i taget
  • En övningstyp i taget
  • Åldersneutrala bilder
  • Ingen årskursbeteckning
  • Lärarhandledningar
  • Finns som digitala böcker ( sju av böckerna) 

Framsteg i matematiken är en serie som på ett handfast sätt visar hur du kan hjälpa de elever som har hamnat i specifika matematik-svårigheter att ändå behärska grundläggande räknefärdigheter.
Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.

Med hjälp av arbetsböckerna och lärarhandledningar kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion, tabeller och diagram, de fyra räknesättens samband och problemlösning.

- Layouten är tydlig och återkommande.
- Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare.
- Varje häfte tar upp ett område. Nivån i häftena sträcker sig till talområdet 1–500.

Till materialet finns också två tallinjer, en som eleverna kan ha framför sig på bordet och en som du kan ha på väggen i klassrummet.

Alla häftena är i A4-format och är på 48 sidor. Lärarhandledningarna och häftena är i fyrfärg

Framsteg i matematiken har fått produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Här berättar Mirvi om serien Framsteg i matematiken

APPAR:

Sju häften finns också i digitalt format. Framstegsböckerna Börja med begrepp, Mönster och geometri, Mönster och sekvenser, Tal och antal, Tal och talsystem, Addition och subraktion 1–10 och Addition och subraktion 1–20 finns som appar att köpa på App Store och Google Play. Har du elever som behöver träna på samma moment flera gånger är dessa digitala böcker perfekta. Övningarna är interaktiva och några av dem är självrättande. Texterna går att få upplästa. Något som också underlättar är att uppgifterna presenteras en i taget. Lättast hittar du apparna genom att söka på ordet askunge i exempelvis App Store. På YouTube finns filmer som visar hur du använder de interaktiva böckerna.

Kolla demofilmer på Youtube här

Klicka på den bok / det material du vill ha mer information om.